* Mahamud en Santa Cristina do Viso, O Incio?

No século XVII, o coengo da catedral de Lugo, Juan Pallares Gayoso, na súa Argos Divina, sitúa no castro de Santa Cristina do Viso (O Incio) a batalla entre as tropas do musulmán Mahamud ben Abd al-Yabbar e do cristián Afonso II o Casto. O enfrontamento produciríase arredor do ano 840. 

Os datos que posuímos desta batalla achéganola un fragmento da Crónica de Afonso III, unha serie de relatos que abranguen dende o visigodo Wamba (646-688) ata Ordoño I (821-866).

Mahamud, cidadán de Mérida e muladí de berce, que se rebelou contra o emir de Córdoba, Abderramán, e dirixiu moitos ataques contra el e puxo en fuga os seus exércitos. Cando xa non puido habitar naquela terra, dirixiuse ao rei Afonso II, e o rei acolleuno con honores. E el habitou en Galicia durante sete anos con todo o seu séquito, e alí, empoleirado polo fasto da súa soberbia, conspirou en van contra o rei e a patria. Reuniu os seus camaradas, xuntou unha tropa e saqueou a terra. Cando o rei soubo de tal feito, reuniu o seu exército e correu cara Galicia. Unha vez que o dito Mahamud se enterou da chegada do rei, agochouse cos seus nun castelo moi forte que se chama Santa Cristina”.

 

Trátase dunha obra cunha clara intención laudatoria e ideolóxica, onde se tentaba demostrar unha lexitimidade monárquica fronte aos señoríos existentes, valéndose para elo dunha manipulada xeanoloxía que viña dende o citado Wamba. Polo tanto, os datos da crónica (atribuída ao propio Afonso III) sobre o enfrontamento, moi alonxado no tempo dos acontecementos, semellan moi pouco fiables.

O Chronicon albeldense, redactado cara o ano 881, fala de in castro sancte Cristina. A anónima versión Rotense da Crónica de Afonso III, escrita cara o ano 890, non cita o nome de Santa Cristina, pero ao referirse ao sitio onde se fixo forte Mahamud fala de castello fortissimo, castro e castrum. Na coñecida como versión Ad Sebastianum, obra de Sebastián, sobriño de Afonso III e bispo de Ourense, mellorouse o estilo pero censurou varios fragmentos e introduciu varias correccións. Aquí faise mención a un castellum qui uocatur Sancta Cristina, chamándolle tamén castrum. Xa máis tardiamente, na Historia Silense, do século XII, cítase a fortaleza de Mahamud como castrum.

Novo Güisán, en Santa Cristina do Viso, O Incio, Lugo: un castro antiguo o un castillo medieval? (2002) fai mención a dous documentos de doazón a favor da Igrexa lucense. O primeiro é do 832 e o segundo do 841. Pero di que son falsos, redactados nos séculos XI-XII, nun contexto de litixio entre as sés episcopais de Lugo, Braga, Ourense e Astorga. Mais esa falsidade, engade, non ten porque afectar aos lugares cunha pertenza que se pretendía xustificar. O documento do 832 menciona o lugar como castrum, dicindo máis adiante quod vocatum est ab antiquis Castrum Sancta Christina

J. Francisco Masdeu, nun longo título do ano 1804 (Diploma de Ramiro Iº: vindicado de las falsedades que en los tomos XVI y XVII de la historia crítica de España escribió su autor en respuesta al apologista Compostelano), recolle a doazón que Afonso II lle fai á igrexa de Lugo no 841: "In primis est illud Castrum antiquum vocitantum Sancta Christina quod abstuli a sarracenis cun Eclesia in eo fondata, cun terminis suis antiquis...", engadindo que o castrum está situado in territorio Lemabus, et Sarriae sub Urbe Lucensi. No 1949, Floriano Cumbreño, en Diplomática española del periplo astur: estudio de las fuentes documentales del Reino de Asturias (718-910), cita tamén a doazón.

 

Cóntase que durante o combate, as tropas de Afonso II e dos nobres galegos pasaron a coitelo a 50.000 sarracenos (cifra un pouco esaxerada), entre eles o propio Mahamud que foi apreixado e logo degolado. Os superviventes foron obrigados a se converter ao cristianismo. En El folklore en los castros gallegos (1971), González Reboredo achega a seguinte tradición: “Santa Cristina era moura, pero se enamorou dun blanco e traicionou aos mouros, e deuse unha batalla tan fera que iba a auga do río Mao roxa ata Belesar. Emporiso o río Mao non ten peixes senon soio troitas”.

Dende que Sánchez Albornoz, no seu Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias (1974), e logo en Estudios sobre Galicia en la temprana Edad Media (1981), escribiu: "Alfonso, rey de los cristianos, se apoderó del castillo referido (Santa Cristina do Viso) y dio muerte a Mahamud con todos los suyos; suceso que aconteció en el mes de Recheb del año 225 (maio-xuño do 840)", case ninguén puxo en dúbida a identificación de Santa Cristina do Viso co castelo de Mahamud; só Elías Valiña Sampedro, no Inventario de Lugo y su provincia (1983), suxeriu o emprazamento no ben protexido castro de Santa Cristina de San Román, parroquia do concello de Lugo. 

Agás as crónicas que enxalzan a Afonso II, que hai que coller con pinzas, que falan dun castelo pero tamén dun castro, o resto dos documentos baixomedievais e publicacións posteriores, incluída a Historia de la provincia de Lugo (1918) de Amor Meilán, sitúan en Santa Cristina do Viso un poboado prehistórico, o que non desbota que sobre este se levantara posteriormente un castelo (en Galicia abondan os exemplos). Trátase dun asentamento que se ergue nun outeiro situado a 565 metros de altitude, encaixado entre os montes circundantes. De forma ovalada, ten unhas medidas aproximadas de 70 por 50 metros, cunha acrópole de 40 por 25 metros. As fortes pendentes cara os ríos Mao e Penalba actuaban como defensas naturais. O resto puído estar protexido por un enorme foxo. Sobre a croa edificouse a igrexa de orixe románica (só se conservan uns canzorros), o cemiterio e o Centro Social; o resto resultou moi alterado por outras construcións. Atopáronse anacos cerámicos, vidros e moedas de época romana. Posuía unha boa comunicación visual cos castros da Roda de Romariz e de Goo.

 

Pero, por que no Viso e non noutro lugar? Supoñendo a existencia desta batalla e do propio castelo, o topónimo de Santa Cristina non é exclusivo desta parroquia do Incio. Na provincia de Lugo constatamos o nome de Santa Cristina nun monte da parroquia de Santalla de Arxemil, en Sarria, con petroglifos e dous castros próximos; Santa Cristina de San Xiao, en Cospeito, cun castro; Santa Cristina de Paradela; Agro de Santa Cristina, en Carballedo, en cuxas inmediacións localizamos un posible asentamento; en Antas de Ulla, na parroquia de Areas; e o citado de Santa Cristina de San Román, en Lugo, cun castro de forma ovalada cunhas medidas de 125 por 70 metros. Malia o anterior, como quedou reflectido máis arriba, os diplomas dos anos 832 e 841 sitúan Santa Cristina, de forma nidia, en terras de Lemos e Sarria. 

Aínda que Sánchez Albornoz, que transcribe a descrición a partires de Pallares Gayoso, fala sempre de castelo cando o coengo só cita o sitio como castro, e que nos documentos dos anos 832 e 841 ocorra o mesmo, non ten porque invalidar, segundo o meu parecer, a existencia dunha fortaleza en Santa Cristina do Viso. Na documentación medieval non resulta inusual atopar castelos citados como castros, e á inversa. Castelo vén do latín castellum, diminutivo de castrum

Por outra banda, que Afonso II permitira ao muladí Mahamud instalarse cos seus nestas afastadas terras cando fuxiu de Mérida no ano 834, despois de que Abderramán sufocara a revolta da que era un dos líderes, non ten porque resultarnos estraño. A cercana vila de Samos medrou á sombra do mosteiro consagrado aos mártires de Antioquía Xián e Basilisa, orixes que se remontan ao século VII. Aquí, os monxes agocharon ao infante Afonso cando fuxiu do seu curmán Aurelio, asasino do seu pai Froila II, alternando o refuxio co castelo de Carbedo e co monasterium de Soveretum, citado no ano 853 no Tombo de Samos, que se situaría no actual Sobredo, no concello de Folgoso do Courel. Os monxes de Samos exerceron xurisdición sobre a meirande parte do Val do Mao, incluídos varios mosteiros: San Salvador, Santa María e Valdemao cuxas orixes se remontan a antes do cambio de milenio. Sobra dicir que a relación de Afonso II cos monxes de Samos era máis que estreita.

En definitiva, ata o presente, agás o dito, non contamos con datos arqueolóxicos para saber se o castro de Santa Cristina foi logo reutilizado para construír un castelo altomedieval. Ao mellor, algúns dos seus restos esperan baixo o morteiro dos muros da igrexa ou nas pedras das casas da aldea.

O que si me chama poderosamente a atención é a ausencia de información, aínda que fose mínima, na abundante documentación do mosteiro de Samos. 

* Novos petroglifos en Moreira (Cervantes)

O día 18 de outubro de 2016, integrantes do Colectivo Patrimonio dos Ancares documentamos uns novos petroglifos no concello de Cervantes. Foi no Penedo Grande, un monte situado a 1.164 metros de altitude sobre o nivel do mar, pertencente á aldea de Moreira, na parroquia de Donís.

Trátase de catro penas sobre as que se distribúen nove pías e coviñas de factura claramente artificial, cunhas medidas que van dende os 16 aos 7 centímetros de diámetro e unha profundidade que oscila entre os 6 e 2 centímetros.

Coma no resto dos petroglifos localizados no municipio de Cervantes, estes do Penedo Grande caracterízanse tamén por atoparse preto de lugares adicados dende tempos inmemoriais ao cultivo e ao pastoreo, e preto de centenarios camiños. Todas as estacións descubertas tamén posúen a singularidade de ser os que están situados a maior altitude de Galicia, por riba dos 1.000 metros. 

Os petroglifos continúan a ser os grandes descoñecidos da arqueoloxía galega, tanto é así que ata hoxe en día non existe acordo entre os especialistas sobre a súa función. Na comarca dos Ancares, ata o momento, só atopamos coviñas, motivos que, lamentablemente, apenas mereceron a atención dos investigadores. As coviñas ou cazoletas ancaresas non están asociadas, como acontece noutras partes de Galicia, a outros motivos o que lle confire unha especial importancia, que nos fala dunha sociedade ben definida culturalmente, que insculpían estas coviñas por algo. Para que? Dada a diversidade onde aparecen, temos que pensar que non terían un único significado: recipientes para ofrendas, lugares para recoller a auga que sería utilizada nalgún tipo de ritual, receptáculos para sacrificios, calendarios solares e lunares, símbolos de carácter sexual feminino relacionados coa fertilidade, mapas terrestres e celestes, delimitadores de espazos sagrados ou lugares máxicos, etc. Malia o anterior, ao tratarse dunha arte simbólica, son para nós, en principio e como acontece co resto das representacións, de natureza inintelixible e co único que xogamos son con hipóteses xa que este sistema de comunicación desapareceu xunto coas persoas que os xeraron, incluso cabe a posibilidade de que o seu significado só sería comprensible a determinados membros daquela sociedade. Canto á súa adscrición cronolóxica e cultural, abranguería, cando menos, dende o Neolítico ata a Idade Media. No que respecta a estas gravuras do Penedo Grande, e tomando como referencia outras de similares características esparexidas ao longo de Galicia e da propia comarca, cremos que hai que encadralas nalgún momento da Idade do Bronce, hai uns 4.000 anos.

Ata o presente, na comarca dos Ancares levamos documentadas, con esta, catorce estacións con petroglifos, doce no Concello de Cervantes

Os achados xa foron comunicados ao Servizo do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia e ao Concello de Cervantes.

A localización deste grupo de petroglifos foi grazas á información achegada por David Mourelo. 


 
  

* SOS pola ara de Eiras (San Amaro)

Nos anos viente do pasado século, unha ara adicada ao deus indíxena Bandua foi levada para a Casa Grande de Eiras, situada nas inmendiacións da igrexa parroquial de Santa Uxía, no concello de San Amaro. Non existen datos que confirmen o lugar e a data da aparición da peza, mais crese que pode proceder do castro de San Cibrao de Las que se atopa non moi lonxe da aldea.

A ara foi dada a coñecer por Xaquín Lorenzo Fernández no ano 1968 en Inscripciones romanas de Galicia IV, provincia de Ourense, onde acompaña unha foto feita a un baleirado de xeso que había no Museo de Ourense. No ano 1973 fala dela J. Carlos Rivas Fernández, nun traballo titulado Nuevas aras romanas orensanas, publicado no Boletín Auriense. En anos posteriores é citada, entre outros, por Pérez Outeiriño, Rodríguez Colmenero e Vidán Torreira.

A transcrición da epígrafe, moi desgastada en parte, non acada consenso entre os investigadores. Pero, polo de agora, non é o texto da ara o motivo que me leva a traela aquí.

Como sinalei máis arriba, a peza atópase no pazo de Eiras. Cando se localizaou actuaba como pé dunha mesa de pedra situada no xardín da casa. Nun momento non precisado, o taboleiro de pedra rectangular que apoiaba na ara foi retirado, quedando esta á intemperie.

No ano 2007, Felisindo González Iglesias puído ver e fotografar, co permiso do inquilino do pazo, a ara, fotos que colgou no seu blogue Arredor de Lambrica. No artigo xa advertía do grave risco que corría debido á súa desprotección, exposta á acción dos axentes meteorolóxicos.

Á morte, no 2009, da persoa que habitaba o pazo, don Alfredo Lima López, este púxose á venta e na actualidade está abandonado. Ese mesmo ano, no mes de outubro, Felisindo presentou un escrito no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia no que solicitaba, entre outras cousas, que se tomaran as medidas necesarias para evitar a deterioración ou incluso a desaparición da ara. A Xunta contestou ao seu escrito no mes de xuño de 2011, mais sen facer referencia á peza en cuestión.

Foi o 10 de outubro de 2016 cando volveu a soar a alarma por unha foto dese mesmo día que o ourensán Javier Torres colgou no seu muro de facebook. A peza xa non estaba de pé (tal como a atopara Felisindo), senón lixeiramente inclinada, con signos moi evidentes de degradación e en total estado de abandono.

Despois de falar con Javier e con Felisindo, decidín presentar senllos escritos ante o Servizo do Patrimonio Cultural en Ourense e o Concello de San Amaro para que se actúe con urxencia, solicitándolles que, ao amparo da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia publicada no pasado mes de maio de 2016, se tomen as medidas necesarias para protexer a ara e que se inicien os trámites legais para trasladala ao centro de interpretación do Castro de San Cibrao de Las. 

Artigos da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia 5/2016, do 4 de maio, citados nos escritos enviados a Patrimonio e ao Concello

Artigo 3.2: As entidades que integran a Administración local, en relación cos bens do patrimonio cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito territorial, teñen as obrigas de:

a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural.
b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens que visen a súa integridade ou valor ameazados.
c) Comunicarlle á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou dano do valor cultural que tales bens sufran. 

Artigo 5.2: Calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, está obrigada a cumprir os deberes establecidos nesta lei para a protección do patrimonio cultural de Galicia, así como a actuar coa dilixencia debida ao seu uso. 

Artigo 5.3: Calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, no cumprimento do previsto nesta lei, está lexitimada para actuar ante a Administración pública da Comunidade Autónoma en defensa do patrimonio Cultural de Galicia. 

Artigo 32: As persoas propietarias, pusuidoras, arrendatarias e, en xeral, as titulares de dereitos reais sobre bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente. 

Artigo 50.1: É Causa de interese social para os efectos de expropiación o incumprimento do deber de conservación dos bens de interese cultural.

No relativo a este último artigo cómpre subliñar que a ara de Eiras non está catalogada como Ben de Interese Cultural (BIC), mais tendo en conta que é probable que proceda do castro de San Cibrao de Las, sobre este xa se iniciou o expediente para declaralo coa máxima protección legal, e co asentamento todos aqueles bens con el relacionados.

* Agresión a mámoas en Oza-Cesuras e Ferrol

No mes de abril de 2016, o compañeiro Luis Seoane máis eu denunciamos ante Patrimonio e o Concello de Oza-Cesuras unha agresión a dúas mámoas dos Montes do Gato durante a tala de eucaliptos realizada con maquinaria pesada. Recentemente, outra mámoa sufriu outra agresión, pasando sobre ela unha máquina de cadeas. Xa no ano 2002, Antón Malde denunciara a agresión a varias mámoas da necrópole. 
 
 

Por outra parte, o día 5 de febreiro de 2015 denunciamos un novo atentado contra as mámoas de Mougá (Ferrol). Unha mámoa foi arrasada por unha desbrozadora de cadeas que a achandou case na súa totalidade, ao acondicionar o terreo para unha plantación de eucaliptos. Ao día seguinte comunicámolo ao Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia na Coruña. A principios do mes de abril de 2016, informamos doutro atentado a dúas novas mámoas desta necrópole, tamén debido a unha tala de eucaliptos. Hai uns días comprobamos que sobre outra mámoa da mesma necrópole plantaron eucaliptos, utilizando maquinaria pesada.